პაროლის აღდგენა

კონფედენციალურობა და უსაფრთოება

ონლაინ გაყიდვების სისტემის ვებ-გვერდზე www.salesroom.ge სავალდებულოა გაეცნოთ და დაიცვათ ჩვენი კონფედენციალურობის პოლიტიკა.

გთხოვთ,ყურადღებით გაეცნოთ წინამდებარე ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკას. ჩვენს ვებ-გვერდზე შესვლისას ან ვებ-გვერდით სარგებლობისას თქვენ ადასტურებთ,რომ გაეცანით,გაიგეთ და ეთანხმებით ამ ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკის და ჩვენი ვებ-გვერდით სარგებლობის ყველა პირობას.თუ თქვენ არ ეთანხმებით ამ პირობებს, გთხოვთ დახურეთ ეს გვერდი და ნუ ნეხვალთ.

ვებ გვერდზე განთავსებული ყველა ობიექტი, მათ შორის: სავაჭრო ნიშნები, ლოგოები, დიზაინის ელემენტები, ტექსტი, გრაფიკული გამოსახულებები, ილუსტრაციები, სკრიპტები, პროგრამები, და სხვა ობიექტები წარმოადგენს „ეს გრუპის“ და სხვა უფლებების მფლობელების საკუთრებას, ყველა უფლება ამ ობიექტებზე არის დაცული. ეს გრუპი არ არის პასუხისმგებელი:

მომხმარებლის მასალების მოპარვა, განადგურება და არასანქცირებულ წვდომაზე; სატელეფონო ქსელების ან სამსახურების, კომპიუტერული სისტემების, სერვერების, ან პროვაიდერების, კომპიუტერული ან სატელეფონო მოწყობილობების პროგრამული უზრუნველყოფის, ელ. ფოსტის სერვისების ტექნიკურ გაუმართავობაზე ან სხვა სახის ტექნიკურ პრობლემებზე;

1. ცვლილებები ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკაში

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, ნებისმიერ დროს შევცვალოთ წინამდებარე ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკა, ამიტომ, ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკაში ცვლილებები დაყოვნებლივ გამოქვეყნდება ჩვენს გვერდზე, რომ ვუზრუნველყოთ თქვენი საქმის კურში ყოფნა, იმასთან დაკავშირებით, თუ რა სახის ინფორმაციას ვაგროვებთ, როგორ გამოვიყენებთ და რა დროს გავამჟღავნებთ მას (კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში).

1. ინფორმაიის შენახვა
ინფორმაცია ინახება დაცულ სერვერებზე, რომელი უზრუნველყოფს უსაფრთხოებას, მაგრამ გაითვალისწინეთ რომ ონლაინ ინფორმაციის მიმოცვლა არ არის ბოლომდე დაცული და არსებობს მინიმალური შესაძლებლობა, რომ დაცული ინფორმაცია გარკვეული რისკის ქვეშ დადგეს; თქვენ მიერ გაცემულ ნებისმიერ ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი ხართ.

2. ინფორმაციის შეგროვება
პირადი ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ კლიენტისგან ვაგროვოთ და საჭიროების მოვითხოვოთ არის: • სახელი, გვარი
• პირადი ნომერი
• ელექტრონული ფოსტა
• მობილური
ვებგვერდზე ვიზიტისას ჩვენ შეიძლება შევაგროვოთ ინფორმაცია:
• შემოსვლის ადგილი
• შემოსვლის დრო
• ნებისმიერ შევსებულ ფორმაში თუ გამოკითხვაში მიღებული ინფორმაცია
• სხვა საკომუნიკაციო ინფორმაცია

3. შეგროვებული ინფორმაციის გამოყენება
შეგროვებული ინფორმაცია შეიძლება გამოყენებული იყოს ტელეფონის ნომერზე და თქვენს ელ-ფოსტაზე ჩვენი სიახლეებისა და შეთავაზებების გამოსაგზავნად.

4. შეგროვებული ინფორმაციის გამჟღავნება
პერსონალური ინფორმაცია შეიძლება გამჟღავნებული იქნას მხოლოდ ეს გრუპის თანამშრომლებში; ასვე ჩვენ შეიძლება მივაწოდოთ თქვენი ინფორმაცია „ეს გრუპის“ პარტნიორებს. www.salesroom.ge ზე არის წამოდგენილი ჩვენი პარტნიორი კომპანიების შემოთავაზებები, რის საფუძველზეც ხდება მათთვის ინფორმაციის მიწოდება მომხმარებლებებზე; ასეთ შეთხვევაში მათ აქვთ ინფორმაცია სრულად,რააც კომპანია ეს გრუპი ფლობს. ჩვენ ვაფრთხილებთ პარტნიორებს, რომ მათ მხოლოდ თქვენთან კომუნიკაციის უფლება აქვთ salesroom - თან დაკავშირებული შეთავაზების ფარგლებში, მაგრამ ჩვენ არ ვაკონტროლებთ მათ ქმედებებს და არ ვაგებთ პასუხს მათ ქმედებებზე.

5. მესამე მხარე ვებ-გვერდების ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკა
მესამე პირის ბმულები შეიძლება იყო ჩვენს ვებგვერდზე. ნებისმიერ მესამე პირს აქვს თავისი კონფიდეციალურობის ხელშეკრულება, რომელსაც თქვენ ეთანხმებით ვებგვერდზე გადასვლისას. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი მესამე პირის ვებგვერდებზე. ჩვენ პასუხს ვაგებთ მხოლოდ ჩვენს ვებგვერდზე. ნებისმიერი მესამე პირის ლინკი, რომელიც ჩვენ ვებგვერდზე იქნება დადებული არ იქნება ჩვენი კონტროლის ქვეშ და არ ვიღებთ მასზე პასუხოსმგებლობას.

6. www.salesroom.ge - ით სარეგებლობა შეუძლიათ მხოლოდ პირებს, რომელბიც არის სრულწლოვანები;

7. ინფორმაციის გადამოწმება
თანხმობის ელექტრონულად მონიშვნით თქვენ ადასტურებთ, რომ თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია წარმოადგენს ზუსტ და უტყუარ მონაცემებს. ინფორმაციის მოწოდება მოხდა თქვენი საკუთარი სურვილით და ამისათვის თქვენ გაგაჩნიათ კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა უფლება და ნებართვა. ასევე წინამდებარე პირობებზე თანხმობის ელექტრონულად მონიშვნით/აღიარებით თანხმობას აცხადებთ რომ თქვენ უფლებამოსილებას გვანიჭებთ ჩვენ და თანხმობას აცხადებთ მასზედ, რომ ჩვენს მიერ საკუთარი შეხედულებისამებრ ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი რაოდენობით, ნებისმიერ წყაროდან გამოთხოვნილ და მიღებულ იქნას თქვენს შესახებ ინფორმაცია, მათ შორის პერსონალური მონაცემები, მისი გაცნობის, გადამოწმების, შედარების, საბანკო და სხვა საქმიანობისათვის გამოყენების, ანალიზის, შენახვის და საკანონმდებლო ან/და სახელშეკრულებო ვალდებულებ(ებ)ის შესრულების მიზნებისთვის.

8. ინფორმაციის უსაფრთხოება
ჩვენ არ გვაქვს რაიმე ინფორმაცია თქვენს საკრედიტო ბარათთან დაკავშირებით და ჩვენთვის იგი ხელმიუწვდომელია, რადგან თქვენი საკრედიტო ბარათი ჩვენი პარტნიორი ბანკის კონტროლის სფეროს განეკუთვნება.

9. კონტაქტი
ნებისმიერ კითხვასთან დაკავშირებით გთხოვთ მოგვწეროთ მაილზე: salesroom.salesroom@gmail.com

 

პატივისცემით "ეს გრუპის" -ის საიტის ადმინისტრაცია.